Průvodce po Onom světě – Ráj a Očistec

rubrika: Pel-mel


Nechme víno vínem, ženy ženami, filosofický podtext podobojího uložme ad acta, a pojďme se podívat na Onen svět, jímž Béla Hamvas v podobě průvodce završil své vzletné dílko. Jeden z překladatelů do češtiny, Robert Svoboda, k tomu napsal: „Průvodce po Onom světě je zase satirou ‚gulliverovského‘ typu, kde mátožnost a neuspořádanost Onoho světa je zřejmou karikaturou základních rysů světa Tohoto, nahlíženého z perspektivy Hamvasova ‚autentického bytí‘. Zvolená forma autorovi umožňuje, aby si podle libosti utahoval jak ze společenských jevů a konvencí meziválečného Maďarska, tak obecněji z dobové filosofie, vědy, politiky a mnoha dalších, v Hamvasově díle důsledně znevažovaných projevů života odtrženého od ‚spásonosné‘ tradice.“ Z tohoto dovětku k Filosofii vína předkládám úvodní část, zaměřenou na Ráj a Očistec na Onom světě. Peklo vynechávám s pocitem, že na NČ již bylo přetřásáno nepřebernými způsoby. Jak se níže dozvíte, nejen Ráj a Očistec, ale i Peklo jsou zanedbatelnou součástí Onoho světa. Přesto si Hamvas neodpustil těmto mikrosvětům věnovat nezanedbatelnou pozornost, což byl jistě dobrý nápad.

 

Lucifer


Vznik této publikace si vynutila zejména skutečnost, že všechna obsáhlejší díla, která se v dřívějších dobách na danou oblast zaměřila, jsou buď zastaralá, nebo ztracená. Má se za to, že počínaje Knihou mrtvých, jejímž autorem byl sám Thoth, až po Swedenborga v 18. století mělo lidstvo příležitost seznámit se s řadou děl zpracovávajících tuto tématiku. Avšak z pohledu dnešního člověka mají všechny zmíněné knihy zásadní vadu; jsou pojaty povýtce výchovně a nábožně, tudíž vůbec neberou v úvahu ona praktická hlediska, která, jak známo, člověka moderní doby zajímají v první řadě.

 

Proto například moderní člověk, pakliže se dostane na Onen svět, na základě znalostí, které mu na Zemi byly vštípeny, začne ze všeho nejdříve hledat Ráj, Očistec a Peklo. Co se toho týče, potká cestovatele hned velké překvapení. Domnívá se totiž, že Onen svět pozůstává pouze z těchto tří částí. Naproti tomu skutečná situace je taková, že Ráj, Očistec a Peklo tvoří jen nepatrný, takřka zanedbatelný zlomek Onoho světa, tak malý a bezvýznamný, že ač se mnozí – a těch je převážná většina – zdržují na Onom světě už spoustu tisíc let, ani v jednom, ani v druhém, ba ani ve třetím ještě nikdy nebyli. Co je toho příčinou, pochopí cestovatel okamžitě, jakmile do těch míst zavítá.

 

Ráj se podobá nejluxusnějším pozemským letoviskům, podle některých názorů přímo Nice. Vstup do Ráje byl původně podmíněn komplikovaným řízením. Člověk si musel podat žádost, přiložit k ní životopis, křestní list, výpis z trestního rejstříku a úmrtní list. Důvodem požadování úmrtního listu byly obavy, aby se do Ráje nedopatřením nedostaly živé osoby (viz Odysseus, Vergilius, Dante). Navíc musel uchazeč podepsat místopřísežné prohlášení, že podle svého nejhlubšího přesvědčení do Ráje skutečně patří. Jeho akta potom přišla před komisi, která žádost posoudila. Pokud byla žádost vyřízena příznivě a komise konstatovala oprávněnost nároku, byl člověk podroben proceduře nikoli nepodobné vojenskému odvodu a potom duševnímu šetření. Uchazeč, pokud verdikt nad ním vynesený zněl „schopen“, byl posléze oblečen, tj. ústřední sklady dostaly příkaz, aby zemřelému vydaly příslušné náležitosti, dále byl vydezinfikován, a nakonec pro něho v rámci poměrně jednoduchého obřadu, při němž musel dotyčný odpřisáhnout, že v Ráji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí… atd., vybrali biblické jméno, načež byl vpuštěn dovnitř.

 

Avšak procedura odpovídající původním představám nikdy nevstoupila v platnost. Dnes se věci mají tak, že kdo chce do Ráje vejít, musí podepsat předtištěný blanket, podle jehož schematického textu uchazeč v hloubi duše cítí, že jeho nárok na pobyt v Ráji je oprávněný. Toto prohlášení kontrasignuje ředitel detašovaného úřadu, načež přijatý bez prodlení vyfasuje bílou řízu, žaltář, ešus a polní lahev. K takovému vývinu situace vedla skutečnost, že Ráj je dnes nejhůře fungujícím úsekem Onoho světa. Nejen proto, že je v něm slovy nevylíčitelná nuda, nýbrž i proto, že pobyt v něm činí bezmála nesnesitelným řada závažných i méně závažných nešvarů.

 

Zásobování v Ráji vázne. Ústřední ředitel se o svěřené záležitosti nestará, a tak všelijací poradci, náměstci a inspektoři mají pré a zneužívají svého postavení naprosto nezřízeným způsobem. Podle předpisů by měl být ešus každého obyvatele Ráje dvakrát denně po okraj naplněn manou a k tomu by měl být vydán půllitr nektaru na osobu. Příděly byly ovšem svévolně sníženy a dnes už zesnulý může být rád, když má ešus naplněný aspoň do poloviny. Také kvalita stravy doznala nejhorší možné úrovně.

 

Zcela běžným jevem je, že se místo čerstvé vydává mana ztuchlá, žluklá, ba plesnivá, zatímco nektar je zkyslý a kalný; mnozí tvrdí, že připomíná okurkový lák. Formou oficiální stížnosti dosud nikdo nic nepořídil, neboť příslušný spis zmizí dříve, než by mohl dorazit na konec spletité úřední cesty. Někteří už byli i na slyšení u ústředního ředitele, který přislíbil, že zahájí přísné šetření, nakonec ale k žádnému opatření nedošlo.

 

Co ovšem znepříjemňuje pobyt v Ráji tak, že už to přesahuje všechny meze, to je chování hurisek. Hurisky jsou ženy přijaté do Ráje proto, že na Zemi nepoznaly lásku. Takových je tu všude plno. Nasládle se usmívají, bez sebemenší stopy po graciéznosti, půvabu či ženském teple, jejich mluva představuje nejodpornější směs harapanenských rysů a svatouškovské mravnosti, s každým mužem se hned dají do řeči, svádějí ho, lísají se k němu a zpívají mu falešným hlasem. Nelze se jich zbavit. V žádnou denní hodinu si člověk nemůže být jistý, že nepřijdou a nezačnou se chovat vyzývavě.

 

Situace není příliš lákavá, a tak nikoho ani neláká. Ráj prosperuje velice mizerně. Už několikrát se proslýchalo, že celý tento úsek bude zrušen nebo přebudován na něco jiného. K tomu však dosud nedošlo, což se dá odůvodnit jedině tím, že ještě nebylo objeveno nic, co by Ráj dokázalo plně nahradit.

 

Jestliže jsme Ráj přirovnali k letovisku, musíme Očistec přirovnat k jakési nemocnici nebo sanatoriu. Na Onom světě panuje všeobecné přesvědčení, že do Očistce jdou lidé trpící nedostatkem sebedůvěry, neurastenií, schizofrenií, hypochondrií, nějakou mánií nebo takoví, co mají sklony k sebetrýznění. I tady zpočátku platily pro uchazeče poměrně přísné předpisy. Oprávněnost nároku bylo nutno věrohodně doložit, a když se tak nestalo, Očistová komise stanovila způsob kání. Dnes už si umrlí mohou sami domluvit očistnou kůru s dozorčími orgány, ba dokonce se bez jakéhokoli dozoru mohou podrobovat libovolnému druhu léčby.

 

V Očistci se všechno neustále točí jen kolem chorob, hříchů, poklesků, chyb, útrap, postižení, křečí, vředů a bídy. Lidé tu celý den tráví studiem svých hříchů a nemocí, čtením tlustých knih o všelijakých možnostech terapie, což je tématem všech rozhovorů, které mezi sebou vedou, navzájem se analyzují, jeden druhému udílejí rady a sami píší další a další obsáhlá veledíla o nejrozmanitějších neduzích. V Očistci vládne duch chorobnosti. Lidé sem přicházejí, aby smyli své viny, ale oprostit se od jakékoli viny v takovémto prostředí, to je podnik předem odsouzený k nezdaru. Kúry, léčebné procedury, operace, askeze, jód, chloroform, éter, komplikované řezy, zásahy, terapie, zábaly, masáže, lázně, dechová cvičení, odtučňování, vyživování, projímadla. Za to, že je Očistec vrcholně nesnesitelný, mohou ošetřovatelky. Před jejich hygienickou hysterií není nikdo ani na chvilku uchráněn. Vedle toho se tu ovšem pořádá nesmírné množství kajícnických kurzů, ba před nedávnem byla dokonce otevřena osmitřídka pro plačky, v níž vyučují opravdu slovutní odborníci.

 

Luciferův dodatek k Onomu světu z Tohoto světa:

 

Jistě je všem zřejmé, že Hamvas ve svém dovětku karikuje společenské (kulturní, politické, filosofické atd.) záležitosti, jimiž byla obohacena doba především evropského střihu před mnoha desetiletími. I přes tento časový odstup se domnívám, že se jeho popis Onoho světa, z něhož jsem vyňal Ráj a Očistec, dá bez velkých korektur napasovat i na dnešní dobu. Pokud si to nemyslíte, tak vám doporučuji: až se ocitnete na Onom světě, pokuste se vyhledat Peklo. Bezpochyby to nebude snadná práce, ale když se zadaří, možná se vám to pochopit podaří.

 

Zdroj: Béla Hamvas, Filosofie vína – Průvodce po Onom světě, nakladatelství Malvern v edici Lahvice, Praha 2008


komentářů: 15         Komentáře (15)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
15
Lucifer * 23.03.2019, 21:37:16
A ještě něco pro panenky od Mňágy a Žďorpu

https://www.youtube.com/watch?v=eLWFsct_hKg

Úžasný

Lucifer
14
Lucifer * 23.03.2019, 21:27:21
Tak dlouho mi trvalo, než jsem se stal optimistou, a život není Peklo, je to jen jeho oddělení...

https://www.youtube.com/watch?v=phEsu1-lXGQ

Nevinný

Lucifer
13
Lucifer * 23.03.2019, 21:17:59
Bezpochyby a bez chyby

Kam se dožijem
https://www.youtube.com/watch?v=wdXlhChtMFc

Půjdeme se projít
https://www.youtube.com/watch?v=cq5Rfx2pnKA

12
xxx (neregistrovaný) 23.03.2019, 20:54:25
9
Ano, tak jsem to myslela.
A předtím písničku Každý ráno.

Ke všem komentářům na dobrou noc:

https://www.youtube.com/watch?v=qIRxLiH5nho

Lucifer
11
Lucifer * 23.03.2019, 20:18:21
Pro Anču od Jablečného koně

Černá Marie
https://www.youtube.com/watch?v=I7sQC-sC1Zo

Buď zase chvíli mladá
https://www.youtube.com/watch?v=6FOBx72_Eck

Nevinný


10
Z. (neregistrovaný) 23.03.2019, 14:44:49
Jen si to malujte, budete se, duše nanichodné, smažit v pekle. Úžasný Uz se tu predsmažujete s předstihem… Mrkající
Čekají vás všechny velice NEutěšené nekonečné časy........ !! Úžasný

Béla Hamvas by si dobre rozuměl s Haskem.. když už "je všem zřejmé, že Hamvas ve svém dovětku karikuje společenské (kulturní, politické, filosofické atd.) záležitosti, jimiž byla obohacena doba především evropského střihu před mnoha desetiletími."

9
Gogo (neregistrovaný) 23.03.2019, 13:53:34
No můžu já rozestlat...?
Depá, Stella volá, poďme fšichni do kostela (nebo postela) »

https://youtu.be/eff1fop0YPg

Tagle ňejak si to móře myslela?

Zíf Ahoj Ospalý Mlčící

8
xxx (neregistrovaný) 23.03.2019, 13:03:12
Ančo,

taky že si z toho všeho dělá Hamvas nekřesťanskou legraci, přímo obžerně uherskou.
Všichni k moři doplujem. Ahoj

7
Gogo (neregistrovaný) 23.03.2019, 11:19:32
...ale cvičme vrytme uš teť »

https://youtu.be/nG4OHCMFNBk

Bb

6
Gogo (neregistrovaný) 23.03.2019, 11:14:55
... ostatně koště je dozajista po generálce, tak písni, až budeš rolovat na ranvej, přidám se »

https://youtu.be/u0iuaxvkXv4

5
Gogo (neregistrovaný) 23.03.2019, 11:09:13
Áámen s Tebou, sestro.

GHN do vino hradu z hradu S vyplazeným jazykem

4
Anča (neregistrovaný) 23.03.2019, 10:28:54

Kašlu na nějaká církevní označení - ráj, očistec-ať církev nejprve očistí sebe. Jsou to blouznivý kecy, kdo by se tím zabýval.

Až se vypařím JǍ, to teprve tóčo začne. Budu si lítat povětřím ve skupenství dalších miliard vypařených, najdu si tam ty svoje a nastane věčný mejdan. Všichni budeme k sobě laskaví, tuatam si vyměníme trochu toho výparu a naše vzájemná láska bude kolosálně kosmická. Čekají nás všechny velice utěšené nekonečné časy........ Líbající

3
xxx (neregistrovaný) 22.03.2019, 17:11:31
Po deváté - Večerníček!
O štěněti od čerta. Pokud je tedy čert šelma...

http://dobrou-noc.cz/autori/capek-karel/o-foxovi/

Lucifer
2
Lucifer * 22.03.2019, 10:43:08
Co je svaté po deváté... (?)

https://www.youtube.com/watch?v=YrbjlH9TBLo

Nevinný

1
xxx (neregistrovaný) 22.03.2019, 09:14:15
Hamvasovi a Luciferovi nic není svaté!
Ráj asi nápadně připomíná armádu, očistec pak některé lázně... Čert si hraje i se slovy, žádná vážnost!

Na každého jednou dojde. Pak si to povíme. Mrkající

Zásvětí:
http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1881-nekromanteion.html

«     1     »