Síť rituálních komunikačních center v magickém ozvučném poli?

rubrika: Pel-mel


Průzkum "posvátné geografie" starých kultur, který prováděli angličtí a němečtí badatelé ve dvacátých a třicátých letech minulého století, prokázal nejen tu skutečnost, že posvátná místa a stavby (hory a vršky, rozcestí a soutoky, kamenné kruhy, mohyly, staré kostely a kaple atd.) jsou spojeny soustavami astronomicky zaměřených linií a samy měly nepochybně astronomický význam. Naznačil také, že tato místa a tyto stavby byly kromě toho součástmi systému rituální komunikace, v němž hrálo velkou roli magické užívání zvuku - cosi jako zvuková technologie. Můžeme si představit, že se přitom různými způsoby zesilovaly, aktivovaly a modifikovaly v přírodě přítomné rytmicky fluktuující energetické procesy, které vyznačují a navzájem spojují určitá místa v krajině.

Lucifer


V důsledku zřizování megalitických kamenných kruhů a menhirů, umělých pahorků, věží a pagod a díky dalším změnám krajiny vznikala síť rituálních center. V těch se podle kalendářů na způsob I-ťingu zajišťovaly rituály a slavnosti pro vždy nové vyrovnání mezi nebem a zemí, člověkem a přírodou, viditelným a neviditelným. V rámci určitého území - snad vymezeného kmenovým teritoriem - se v nich udržovalo zvláštní energetické pole, založené na přirozeně se vyskytující fluktuaci energie. Toto energetické pole se navíc zesilovalo a měnilo speciálním užíváním lidského hlasu (např. zpěvem óm) a využíváním speciálních zvonků, bubnů, trubek atd. To vše sloužilo nejen ke komunikaci mezi lidmi, mělo to také velký význam pro vzývání plodnosti země a životní síly rostlin, zvířat a lidí atd. Rovněž ohně na horách, které existovaly po celé Evropě a měly značný význam také v dějinách staré Švýcarské konfederace, mohly být původně součástmi takového systému.

Spousty legend i zážitků konkrétních lidí spojují takováto posvátná místa se zjevováním duchů, víl, draků a hadů a zejména s různými typy světelných úkazů. Badatelé, kteří se zabývají UFO - tedy těmi fenomény, o nichž se nedá říci o mnoho víc, než že jsou to nevysvětlitelné světelné jevy, které jsou zvláštní tím, že nějak zasahují vědomí či psychiku -, si všimli, že místa, na nichž se obzvlášť hojně vyskytuje UFO, jsou mnohdy místa, na nichž se nacházejí megalitické stavby,či každopádně vykazují tentýž geologický podklad. Jsou to oblasti s tektonickými vyvřelinami, bohatými nalezišti minerálů (především také uranu) a vysokou bouřkovou aktivitou. V těchto oblastech mimo jiné může tektonické napětí, které se ve vyvřelinách stupňuje, vést k vytváření tzv. "earthquake lights", tzn. k elektrickým výbojům. Ty mohou vytvářet světelné úkazy, které se někdy dokonce odpoutávají od místa svého vzniku a putují o kus dál. Paul Devereux ve své knize Earth Lights mimo jiné naznačuje, že šamani a mágové mohli z těchto světelných jevů, které jako by samy od sebe reagovaly na lidské myšlenky a city, dělat nosiče nebo dokonce zosobnění archetypických obrazů a bytostí.

Z hypotézy, že megalitické struktury bývaly součástí staré technologie jemných energií, vyšel i Dragon Project, jehož se zúčastnil také autor Earth Lights. V rámci projektu bylo zahájeno zkoumání dvojího druhu. Testovaly se kamenné kruhy v Anglii, Walesu a Irsku. Na jedné straně se s pomocí nejrůznějších měřících přístrojů zjišťovaly neobvyklé fyzikální jevy, na straně druhé se velký počet jasnovidců a proutkařů zase svým způsobem pokoušel získat dojmy o neviditelných procesech v kamenných kruzích, a't šlo o momentálně zjistitelné energie nebo o procesy dávno minulých dob. Tyto dva typy informací měly být nakonec porovnány.

Skupina, která měřila přístroji, skutečně zjistila celou řadu geofyzikálních anomálií. Lze z nich usuzovat, že stavitelé kamenných kruhů a mohyl byly s to vyhledat na povrchu Země místa, na nichž takové mimořádné podmínky panují, a záměrně tam stavěli takové stavby. Vedle radioaktivity a infračerveného záření se anomálie týkají především ultrazvuku. Kupříkladu aktivita kolem takzvaného Královského kamene se rozprostírala do všech směrů až do vzdálenosti čtyřiceti metrů a rychle pak slábla. Zatímco aktivita Královského kamene během roku postupně slábla, aktivita kruhu sílila, až v době jarní rovnodennosti převýšila aktivitu Královského kamene. Kromě toho bylo nápadné, že aktivita trvala vždy na všech místech stejně dlouho a ve všech případech náhle ustala. Bylo zjištěno, že pulsace začala vždy nedlouho před rozbřeskem, a to buď 8 minut před ním, nebo 25 až 30 minut před ním. Osmiminutové spouštění, jak se zdá, souvisí s novoluním, zatímco půlhodinové s úplňkem.

Doktor G.V. (Don) Robins, vědecký vedoucí Dragon Project, známý též svými výzkumy o povaze kamene a zejména křemene, chtěl těmito měřeními otestovat svou vlastní hypotézu o zvláštních vlastnostech kamenů tvořících takové kamenné kruhy. Když kameny zkoumáme na poněkud hlubší úrovni, nejsou vůbec tak strnulé a neměnné. Jejich takzvaná nedokonalá silikátová mřížka obsahuje elektrony, které se v důsledku ionizujícího záření od mřížky odštěpily. Tyto elektrony si můžeme představit jako potenciální nosiče náboje, jejichž kapacitu je možné zvýšit absorpcí vhodné elektromagnetické energie. Energetizace se však může dít jen v úzce definované oblasti. Zářením, které splňuje tyto podmínky, by bylo mikrovlnné záření, schopné způsobovat změny spinu. Mikrovlnná energie je ještě v mezích jednoho ze dvou "oken", jimiž může sluneční záření pronikat atmosférou Země. Tento efekt je obzvláště zřejmý v době východu slunce.

Zajímavé je, že kameny mají také schopnost přeměňovat jednu formu energie v druhou. Mikrovlny, které se setkají s kamenem, mohou být působením strukturní mřížky kamene přeměněny v ultrazvukové kmity (klasický piezoelektrický jev). U kamenů existují i další možnosti proměny jednoho typu energie v jiný: proměna elektrické/elektromagnetické nebo mechanické energie ve viditelné světlo; proměna zvuku v elektromagnetickou energii a viditelné světlo. Don Robins nastiňuje možnost, že kameny mohou uchovávat nejen energie nejrůznějšího druhu, nýbrž také signály a obrazy, které je pak za určitých podmínek možné vyvolat. Když lidé po léta, desetiletí nebo dokonce staletí znovu a znovu, vždy s podobným vnitřním postojem a s podobnými představami putují k určitým kamenům, vtiskují do nich tyto emocionální energie a obrazy a každým opakováním téhož tyto zápisky zesilují. Tyto "záznamy" či "zápisky" se pak mohou zjevovat jiným lidem, když ke kamenům přicházejí v intenzivním zbožném rozjímání a ve stavu zvýšené vnímavosti, přičemž onen stav zbožného rozjímání, jestliže je intenzivní a na podobné vlně, se stává spouštěcím podnětem. Šlo by tedy o proces podobný holografii. K jeho předpokladům by kromě popsaných vlastností kamenů patřil také eventuální energetizující účinek zemských energií.

Snad není tak docela scestná představa, že člověk měl v dřívějších dobách komunikační systém, který se velice podobal systému zvířat, a to mnohem více než dnešní (vědomé) komunikaci mezi lidmi. Komunikační systém, který také chápal dorozumění mezi lidmi jako integrální součást oné komplexní zvukové tkáně, kterou v našem přirozeném prostředí neustále utkávají procesy v přírodě i živočichové v ní; systém, který dosud chápal užívání řeči a hudební tvorbu jako magický akt, jenž byl s to působit na toto silové pole způsobem pro nás dnes už stěží pochopitelným. Lidé dřívějších kultur, a to nejen jejich šamani, se s naprostou samozřejmostí účastnili tohoto komplexního a nikdy nepřerušeného rozhovoru přírody.

Naše zvukové prostředí se od dob počátků industrializace v obrovské míře změnilo, vlády se ujala kakofonie tónů. Tato proměna našeho akustického prostředí má nepochybně následky v éterické oblasti. Dnešní svět trpí zvukovým přelidněním - je tolik zvukových informací, že v nich jen málokterá jasně vyniká. Veškeré chvění a kmitání v prostředí kolem nás má totiž pro živé bytosti biologickou informační hodnotu, neboť jsou jím řízeny veškeré biologické a biochemické procesy. Jakékoli znečištění našeho elektromagnetického, akustického a chemického prostředí, které poškozuje životně důležité signály přirozeného prostředí, blokuje přijímání těchto zásadních informací. Tím nezbytně způsobuje, přinejmenším z dlouhodobého hlediska, závažné poruchy.

Zdroj: Marco Bischof, Naše duše může létat

Poznámka:

Marco Bischof tady možná narazil na jednu z příčin, proč dnešní doba začíná "šílet", o čemž jsem už několikrát psal (viz odkazy pod Naše duše může létat). Tou příčinou je čím dál tím větší kumulace nejroztodivnějšího kakofonického hluku. Všude kolem nás řvou motory aut, když přijdete do supermarketu nebo do restaurace, často se tam ozývá nějaká monotónní "duc duc" hudba, čím dál tím větší počet lidí, obzvláště těch mladších, má na uších téměř neustále sluchátka, z nichž jim do hlavy furt něco primitivního duní atd. Tito tvorové ztrácí spojení s přírodou, s realitou, jsou mimo, a proto se chovají způsobem, jaký jsem už několikrát popsal. Žijeme nejen v době šílené či jedové, ale i v době morbidně hlukové.


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_