Ilumináti II

rubrika: Pel-mel


Před jeden a půl rokem jsem zde představil ilumináty v podání Thoma Burnetta a Alexe Gamese. Hlavní dějová linie románu Dana Browna Andělé a démoni se vine kolem spiknutí iluminátů proti katolické církvi. Beru si tedy opět do rukou knížku od Simona Coxe, která se zabývá převážně právě tímto románem, a přecházím na minikapitolu věnovanou iluminátům.

Lucifer


Vodítka, která v Římě dle Brownova románu po sobě zanechali umělci, údajně spojení se zmíněnou tajnou organizací, naznačují jednotlivá místa, kudy povede honba, při níž se Robert Langdon s Vittorií Vetrovou nakonec dostanou až do takzvaného Chrámu Osvícení, skrytého ve zdech známé pamětihodnosti - Andělského hradu (, jemuž je věnována zase jiná minikapitola, k níž se ještě vrátím).

Téma drahé všem teoretikům konspirace, kterých je po světě plno - představa, že existuje skupina lidí zvaných ilumináti neboli osvícení - je stejně staré jako tajná společnost, které se týká. Jenomže stejným jménem se samy označovaly různé navzájem nesouvisející skupiny, kterých dějiny zaznamenaly rovněž pěknou řádku. Přesto v tom stále panuje zmatek, a otázku, zda ještě dnes skutečně existuje organizace zvaná ilumináti, obestírá množství záhad.

První zaznamenaný případ použití tohoto názvu pochází z 2. století, kdy si jej přisvojila skupina založena jakýmsi Montanem. O tomto bývalém knězi kultu Kybely, bohyně plodnosti, se toho ví jen málo - vlastně jen tolik, že přestoupil ke křesťanství a záhy potom založil vlastní heretické hnutí. Eusebius, církevní historik ze 4. století, se zmiňuje, že Montanus posedlý vidinami začal šířit své bludy ve Frygii ve střední Anatolii.

Do jeho iluminátského společenství patřily také věštkyně Priscilla (Prisca) a Maximilla. Členové skupiny žili ve stálém náboženském vytržení, přičemž vidiny provázející jednotlivé záchvaty pokládali za vnuknutí Ducha svatého. Montanus byl přesvědčen o nadcházejícím konci světa, a v úsilí o odvrácení svých následovníků od touhy po hmotných věcech se snažil sestavit strohý a přísný morální zákoník jako nástroj k očistě křesťanské duše. Církev, která se v té době teprve začala upevňovat, Montana a jeho ilumináty tvrdě kritizovala a vytýkala mu, že neuznává její Bohem posvěcené zákony. Tento první iluminátský výhonek dosáhl v Malé Asii a v severní Africe do 9. století značného rozkvětu, ale poté přece jen zašel.

Na dlouhá staletí pak název ilumináti zřejmě upadl v zapomnění, až je v 16. století vzkřísila španělská skupina, která si sama říkala Alumbrado, což právě lze přeložit jako ilumináti či osvícení. Šlo o mystické hnutí hlásající, že podaří-li se lidské duši dosáhnout stavu naprosté dokonalosti, dosáhne tím božského stavu a může navázat přímou komunikaci se svatým Duchem. Stoupenci tohoto hnutí byli přesvědčeni, že jakmile duše dosáhne tohoto stavu, nemůže se už dál zdokonalovat ani poklesnout. Proto bylo podle nich zbytečné dodržovat liturgické předpisy a dávat veřejnými obřady najevo náboženskou oddanost - skutečného osvícení bylo podle nich možné ve stavu extáze dosáhnout přímo. Tato iluminátská skupina byla bez nejmenšího slitování pronásledována a inkvizice proti ní vydala dokonce tři edikty: v roce 1568, 1574 a 1623.

Roku 1623 skupina jménem ilumináti dorazila ze Sevilly do Francie a záhy získala v Pikardii množství stoupenců. O tomto společenství a jeho učení je známo jen velmi málo. V roce 1634 do něj vstoupil Pierce Guérin, kněz ze Saint-Georges de Roye, spolu se svými příznivci, kteří si říkali gurinets. Hned v následujícím roce je však církev spolu s místními úřady tvrdě potlačila. V roce 1722 se ve Francii vynořila a nějakou dobu se měla k světu jiná drobná skupina, která se rovněž nazývala ilumináti; kolem roku 1794 však už jakékoli záznamy o její existenci chybí.

Patrně nejznámější a nejproslulejší ze všech v dějinách se vyskytnuvších skupin toho jména je sdružení založené v Bavorsku svobodným zednářem jménem Adam Weishaupt. Narodil se 6. února 1748 v Ingolstadtu, byl vychován jezuity a poté jmenován profesorem přirozeného a církevního práva na univerzitě v Ingolstadtu. Říká se, že místní klérus přijal toto rozhodnutí s nevolí, protože předtím zastával tento post vždycky jezuita. Zdá se, že Weishaupt byl mladý člověk bystrého intelektu a nejpokrokovější svobodný duch své doby, a na univerzitě kolem sebe záhy shromáždil skupinu odpůrců jezuitů. V roce 1777 mu bylo nabídnuto členství v mnichovské lóži svobodných zednářů. V téže době či možná těsně předtím prý založil řád zvaný ilumináti.

Od této chvíle začíná být celý jeho příběh poněkud zmatený. Podle legendy byl kurýr jménem Lanz, který pracoval z pověření nového iluminátského společenství, zasažen bleskem a zemřel. U jeho mrtvoly byly nalezeny kompromitující dokumenty, prý psané samotným Weishauptem, poskytující podrobné informace o skupině, kterou Weishaupt právě založil, a prokazující, že jde o odnož řádu svobodných zednářů. Učenci i badatelé, kteří se věcí zabývali, jsou však shodného názoru, že tato pověst je neopodstatněná, a je pravdou, že ji šířili protizednářští publicisté a v církevním zájmu působící skupiny, aby Weishaupta a jeho řád zdiskreditovali a dokázali, že jejich učení obsahuje řadu protikřesťanských rysů. Jisté však je, že jeho skupina dosáhla velmi rychle značné popularity a vážnosti v celé Evropě, zvláště mezi tehdejšími čelnými republikánskými volnomyšlenkáři, a stala se jedním z nejradikálnějších výhonků osvícení. Skupina si ale raději než ilumináti říkala "perfektibilisté" (zdokonalitelní) a zůstávala výrazně zednářská, neboť k jejím členům patřili i někteří z nejproslulejších svobodných zednářů té doby. Jeden z nich, baron Knigge, byl zakladatelem řádu spolu s Weishauptem, jemuž se podařilo pro nově založenou skupinu získat široké uznání a popularitu.

Tou dobou bylo Bavorsko státem plně ovládaným římskokatolickou církví a konzervativními názory. V roce 1784 bavorská vláda všechny známé tajné společnosti včetně iluminátů a svobodných zednářů zakázala. Následkem tohoto zákazu se skupina pochopitelně rozpadla a ilumináty záhy odvál čas. Přestože šlo o organizaci přeživší jen nakrátko, její stopa byla znatelná v celé kontinentální Evropě díky tomu, že jejími členy byli četní renomovaní intelektuálové a politici.

Thomas Jefferson, na počátku 19. století prezident Spojených států, prohlásil, že ilumináti (měl na mysli bavorskou skupinu) vznikli jako tajný spolek jedině vinou "tyranie jednoho despoty a kněží", a tvrdil, že tato společnost zamýšlela pouze šířit poznání a zásady skutečné mravnosti. Skupina si ovšem nadělala také množství nepřátel, a je ironií, že právě díky publikovaným útokům odpůrců o tomto řádu dnes vůbec ještě něco víme. Kniha abbého Augustina Barruela Memoirs Illustrating the History of Jacobinism (Ilustrované vzpomínky na dějiny jakobínství), vydaná v roce 1797, obsahovala senzačně přibarvená líčení spiknutí, na nichž se vedle iluminátů podílely i příbuzné tajné organizace, jako rosekruciáni a templáři. Následujícího roku vyšla jiná kniha, tentokrát od Johna Robinsona, pod názvem Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Evrope (Důkaz o spiknutí proti všem náboženstvím a vládám v Evropě). Dílo obsahovalo množství výňatků z Barruelovy knihy, potvrzovalo teorie o různých spiknutích a pomluvy o iluminátech. Robinson tvrdil, že existují doklady potvrzující, že ilumináti mají v úmyslu nahradit všechna světová náboženství humanismem a všechny vládní formy jedinou všesvětovou vládou. Z těchto knih pochází valná část spekulací a falešných svědectví o iluminátech, přežívajících až do dnešní doby.

I někteří moderní badatelé však tvrdí, že bavorští ilumináti působí ještě dnes a infiltrují různé politické organizace a hnutí v zájmu dosažení svého odvěkého cíle, jímž je jediná světovláda či nový světový řád, jak se této ideji někdy říká. O Yale Skull and Bones Society (Yaleské společnosti lebky a hnátů), což je elitní klub, jehož členy byla řada prezidentů Spojených států, z těch nedávných například Bushové senior i junior, se tvrdí, že je semeništěm iluminátských machinací a intrik. Podle některých pramenů působí jako zástěrka pro ilumináty také nevládní organizace a mozkové trusty, jako je Bilderberská skupina, Třístranná komise či Rada pro zahraniční vztahy. Konečným cílem iluminátů je prý ovládnutí světa a slouží jim k tomu takové nástroje, jako je finanční kontrola trhů a bank, manipulace zahraniční politiky a podněcování mezinárodních konfliktů, vraždy, teror a četné jiné "vybrané" metody.

Zbývá otázka: existuje dodnes skupina jménem ilumináti, usilující o panství nad světem a zřízení jediné světovlády? Představa o existenci tajné společnosti, odhodlané zmocnit se vlády nad světem, se jistě chopí četní teoretikové konspirace, kteří podle všeho přímo potřebují nějakou anonymní skupinu, jíž by bylo možno připsat na vrub všechny svízele a problémy světa. Tím samozřejmě není řečeno, že se tu a tam neobjeví skupiny s cílem vytvořit nový světový řád, nicméně zpráv o tom, že by ilumináti skutečně plánovali nejbližší puč, konflikt, vraždu či zhroucení celosvětového trhu, je málo a jejich pravdivost lze sotva prokázat.

V poslední době se ilumináti stali nápadným prvkem ikonografie. Britský autor David Icke například soudí, že jsou to mimozemské bytosti zvláštní rasy, které kontrolují spoustu vlád, velkých obchodních sdružení, bank a královských rodin. Čas od času se ilumináti vyskytnou i v říši populární kultury: například ve filmu Lara Croft: Tomb Raider vystupuje skupina padouchů, kteří si právě takhle říkají a osnují plán na ovládnutí světa.

Čtenáře Andělů a démonů bohužel asi zarmoutíme, když jim prozradíme, že neexistují žádné doklady potvrzující existenci iluminátské skupiny, jejíž kořeny by sahaly do Říma 16. století. Také tvrzení Dana Browna o Galileově členství v této organizaci a o "čistce", kterou církev v roce 1668 provedla na osobách čtyř domnělých iluminátských učenců, je pochybné. Tohle všechno, stejně jako nápad s Cestou Osvícení napříč Římem a iluminátským diamantem, jsou jenom skvělé výtvory autorovy jedinečné obrazotvornosti.

Zdroj: Simon Cox, Andělé a démoni - fakta


komentářů: 31         Komentáře (31)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

34
Johannos (neregistrovaný) 29.12.2014, 16:34:57
Dalsi klice najdete studovanim THE GOLDEN DAWN

Lucifer
33
Lucifer * 06.07.2012, 18:26:09
Taoismu a jiným východním filosofiím či věroukám jsem se zde před časem věnoval. Taoismus je kupříkladu zmíněn tady

http://www.neviditelnycert.cz/blog/filosoficky-koutek/383-cinska-filosofie.html

Další příspěvky na toto téma lze nalézt ve Filosofickém koutku, především na straně 2

http://www.neviditelnycert.cz/blog/filosoficky-koutek/?str=2

Astra
32
Astra 06.07.2012, 17:09:59
Hmm,tak tady jsem nehledala. Je mi úplně jedno, co dělá pan Wai se svým nickem.Je jeho, tak si s ním dělá, co chce. Jsem ráda, že je tady. Protože se dobře dohaduje, nepíšu hádá, dohaduje. Smířlivě a v klidu. Jen bych řekla, že o tom žehlení poněkud kecá! Ale i to je mi fuk. Jen blázni ve vedru žehlí S vyplazeným jazykem

Axina
31
Axina * 06.07.2012, 17:09:28
[30] Netřeba se omlouvat. Axina (můj nick) byla welshteriéřice (viz můj avatar) a šťourání, přesněji podrabávání, norování a kutání na podplotových pracech měla v popisu práce Usmívající se Nevím přesně, co bych měla odvolat. Máte-li na mysli komentář 19 k tomuto článku, tak jsem tak myslím částečně udělala v komentáři 21. Jsem ráda, že jsem se mýlila.
No vidíte, a máte to za sebou. Teď nemyslím pozemskou pouť Smějící se ale vstup do sice otevřené, ale přece jen co do počtu členů dlouhodobě ustálené diskusní komunity. Existuje ještě několik čtenářů NČ, kteří sem přicházejí diskutovat občas. Uvidíte sám.
Technická poznámka: Jak konstatovala EvaO, pokračujme v případné konverzaci na ČPK, které je k tomu určeno.
Mám drobný problém, Wai. Jak se skloňujete? Nebo jste nesklonný? Asi budu mít tendenci skloňovat vaše jméno podle vzoru muž.

Wai
30
Wai * 06.07.2012, 15:43:28
No vidíte jak jste úžasná. Omlouvám se Vám, pokud je nějaká omluva třeba. Jinak identita je vyřešena a tak byste mohla i odvolat vaše předchozí prohlášení, nicméně na tom nebazíruji, je mi to jedno. No a samozřejmě děkuji za zajištění kvalitního přístupového hesla a milé uvítání.

Přeji krásný zbytek svátečního dne.
Usmívající se


Axina
29
Axina * 06.07.2012, 13:38:17
[26] Mýlíte se. Vaše heslo nezná nikdo. Ani admin. V každém nicku, který jste použil v komentářích, jste lpěl na sekvenci Wai. Pak se to různilo. Bylo logické přepokládat, že vaše případné webové stránky budou končit na wai.cz nebo iaw.cz. Pak jste nám sám sdělil, že jste praktikující taoista. Dejte si Googlem vyhledat současný výskyt hesel \"iaw.cz\" a \"tao\" a vaše stránky se nabídnou hned jako první odkaz.
"Díky mně" teď máte zajisté kvalitní přístupové heslo na NČ a nikdo se za vás nebude moci vydávat.
Po tajemství vašeho nicku nemíním pátrat. Budete-li chtít, sdělíte nám ho sám.

Wai
26
Wai * 06.07.2012, 12:39:14
Dobré poledne.
Obdivuji šťouravost paní Axiny, nicméně použití části textu přihlašovacího hesla je podle mne podpásovka a není to férové. Měla byste si udělat jasno hlavně v tom, co sem napíšete a jaké by to mohlo mít eventuální důsledky. V mém případě je důsledkem nutnost změny přístupového hesla, abych předešel odcizení identity, jež jsem sotva nabyl a díky vašemu příspěvku musím opět upravovat a měnit.
Tak vidíte, problémy s identitou nemusí být závislé na vůli individua.
Jinak přihořívá, zkuste googlovat více, třeby odhalíte tajemství mého nicku. Držím Vám palce.

Jinak paní Eva, byť nestudovaný psycholog, nabízí dvě zajímavé varianty. Nebudu napínat, některé věci prostě opravdu neřeším a pak dalším aspektem je má lidová tvořivost a hříčky s písmenky.

EvaO
25
EvaO * 06.07.2012, 11:04:07
Zdravím po ránu i v tomto koutku NČ. Jelikož je hic a nedá se nic moc dělat, tak jsem vzala do ruky ipada. Pročítám zdejší diskuzi a možná že poslední komentáře by se lépe hodily v Čertím poklábosení. Vypisuji schválně slovy- pro nezasvěcené. Jinak naše zkratka ČPK. - pro tento koutek.
Nejsem studovaný psycholog, ale neustálou změnu nicka vidím dvojmo:
1. Dotyčný to nijak neřeší a třeba se mu to nechce důsledně opisovat nastejno (když není registrovaný)
2. Dotyčný má problém se svou osobností - jakoby neví, čí je a třeba se ostýchá jasně se indentifikovat
Dovětek: není se tu čeho obávat. Normální smrtelník se tu může v poklidu uhníznit a běžně komunikovat. Nehraje se tu na žádné marketingové tahy, ale probírá se tu celkem upřímně kde co. Většinou se zužitkují životní zkušenosti, případně nějaké znalosti a NČ je často taková vrbička, kde se dá alespoň virtuálně pohovořit.

Axina
24
Axina * 06.07.2012, 10:13:40
Napadlo mne, že by vám mohl jako nick vyhovovat Tangiwai. Něco mi to připomínalo. Bohužel jsem vygooglovala, že šlo o největší železniční neštěstí v dějinách Nového Zélandu. Tak to ne... Sice jsme tu na webu NČ "osvícení", Lucifer je pro nás světlonoš, ale znáte to: Nomen, omen.
Navíc nick je osobní a často srdeční záležitost každého komentátora na netu. Nechám(e) se překvapit, na čem se stabilizujete. Pokud vůbec se na nějakém nicku ustálíte Mrkající

Axina
23
Axina * 06.07.2012, 10:02:14
[22] Smějící se Můžete nám říct, co vás má k tomu, že stále měníte svůj nick...?

22
Wai Q (neregistrovaný) 06.07.2012, 09:37:25
Děkuji za lustraci, hned se člověk cítí více nohama na zemi Usmívající se Jsem tu, tady, v Praze a ve vašich systémech. Hned se cítím bezpečněji a tak trochu součástí týmu Smějící se

Axina
21
Axina * 06.07.2012, 09:02:01
[20] Ano, připouštím, že všechno je trochu jinak. Náš admin již lokalizoval vaše webové stránky.
(Máte-li zájem zaregistrovat se na tomto blogu, postupujte podle instrukcí v registračním mailu.)

20
Wai k (neregistrovaný) 06.07.2012, 07:46:22
No, nutno se omluvit panu Luciferovi, ale i já jsem byl čtenářem Neviditelného psa. Paní Axině jen chci říci, že je to jinak, ale nemám důvod ji vyvracet její názory, má na ně právo a já jí její právo na její názory neupírám a respektuji je. Je to jen jinak Usmívající se

S tím čertem a Luciferem mne to jen napadlo, ale sám jsem vyrůstal s dětskými pořady Štěpánky Haničincové a čertíkem Bertíkem, tak mne rozhodně asi nelze osočovat z fanatismu. Odvolávám nařčení ze satanismu a omlouvám se.

Axina
19
Axina 06.07.2012, 00:02:31
[18] Lucifere, myslím, že bylo nadbytečné odkazovat na daný příspěvek. Dotyčný ho moc dobře zná. Mimochodem - jeho problémy se s časem prohlubují. Aktuálně má nějaký problém s vlastn9 identitou: Wai, Wa i, Wa ik, Wa igh, Wait, Waj, Wa iu. To také něco vypovídá.
Smyslem celé jeho "mise" na nový web NČ bylo nejprve se vlichotit (jak je web hezký a jak je za něj vděčný), aby si připravil půdu ke sdělení, které bylo pravým cílem: Ten, kdo přijal ve světě internetu nick Lucifer, musí být satan. Jeho úmysly nemohou čisté.
Jak je vidět, ani vzdělání ani věk neochrání duševně labilního jedince před fanatismem.

Lucifer
18
Lucifer * 05.07.2012, 22:44:10
[16] Milý Wa iu, žádný marketingový tah se zde nekonal. Všechno má svoji historii. V tomto případě to začalo tak, že jsem někdy v roce 1996 objevil Neviditelného psa od Ondřeje Neffa, pár týdnů po jeho vzniku. Poměrně brzy jsem tam započal diskutovat pod jistým dnes již mnou dlouho nepoužívaným nickem. Časem jsem si žertem a po vzoru jiných diskutérů ten nick začal měnit a někdy asi za dva roky jsem si vzpomněl, že jsem kdysi četl něco o tom, že Lucifer znamená Světlonoš, no a to se mi líbilo, poněvadž jsem něčím takovým chtěl být. Zhruba tak nějak ve zkratce.

Když se počátkem roku 2010 na Neviditelném psovi začala zavádět ne příliš zdvořilá registrace, mnozí diskutující se rozhodli odejít jinam a popřípadě se osamostatnit, k čemuž jsem i já byl vyzván. Název mého blogu vznikl na základě mého nicku a Neviditelného psa.

O Luciferovi si můžete přečíst ještě něco tady:

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/970-lucifer.html

«     1    2  3   »