Vzteklá filozofie (Podle Jeana Baudrillarda)

rubrika: Filosofický koutek


Když jsem se pokoušela prodrat houštinou pojmů v eseji Odvrácená strana zločinu, místo rozumového uchopení textu ve mně uzrála představa filmové scény (ne scény ze života – přesně v duchu Baudrillardových závěrů o realitě). Ta scéna ukazuje pult v tmavém krámku, za pultem se nervózně třese vzteklý zastavárník a prošacovává obnošený kabát. Z děravých kapes vyhazuje tu to, tu ono – všechny myšlenkové proudy a uznávané filozofické systémy Evropy. Co vám za tohle můžu dát? Podívejte se, kam jste to dotáhli. Nic už není ničím, všechno je pouhým obrazem něčeho. Tenhle otřepaný papírek – jo, Nietzsche. No prosím. Do koše! A co není obrazem, to je odrazem, vůbec se většina věcí schovává za zrcadlem. Nejhorší je, že tak jste to chtěli. Schovat se za něco. Tak jste se schovali. Nevšimli jste si přitom, že ani vy už nejste vy.

 

Stella


Odvrácená strana zločinu

 

Tak nazývá Jean Baudrillard zušlechťování světa, které vede k likvidaci opravdové reality. Máme tendenci všechno zestejňovat, odstraňovat jinakost a „vylepšovat“ vše, co se odlišuje. Jde nám o vyhlazení Jiného, ale toto vyhlazení je ve skutečnosti ekvivalentem etnických čistek. Alterace (porucha, poškození, odchylka…) bývá odstraňována ve všech oblastech: tvář a tělo napraví estetická chirurgie. Smrt násilně zaženeme léčbou. Před světem se zavřeme a nahradíme ho Virtuální Realitou. Alteraci jedince napraví klonování individuálních buněk. Co (kdo) je jiný, bude přijato (přijat) a naředí se v nepřetržité komunikaci. Informace je ale dokonalý zločin proti realitě a komunikace provádí dokonalý zločin proti alteraci.

 

Zbavujeme se extrémů, které ovšem k existenci nezbytně potřebujeme. Nechceme tajemství, ale transparentnost. Odmítáme svádění a – došli jsme k sexuální lhostejnosti. Dospěli jsme k tomu, že světu nevládnou politici, ale média. Žijeme totiž v hyperrealitě. Výsledkem boje proti smrti, útrapám a zlu ve všech podobách je, že jsme pustili ze řetězu virus pozitivity jako stín doprovázející pokrok rozumu.

 

Jsme stejní?

 

Baudrillard se domnívá, že symbolickým varováním před rizikem zániku člověka jako živočišného druhu je nástup AIDS. Odstraňováním všeho negativního jsme totiž otevřeli dveře pozitivitě a ona nás začala pohlcovat. Přivodili jsme si poruchu celkové imunity. S jiným je možné bojovat, nenávidět je, milovat. Ale když je začneme produkovat, nastane katastrofa. Když jiné nepřijímáme prostě jako to Jiné, když je zlikvidujeme, zjistíme, že bez něj naše existence postrádá něco podstatného. Z toho důvodu je začneme vytvářet, abychom unikli osudovému určení světa nebo osudu pohlaví.

 

Tak jsme došli k tomu, že nová doba změnila sexuální paradigma. S nástupem „gender“ problematiky se sice stále udržují odlišné biologické a anatomické znaky pohlaví, ale nastoupila éra Transsexuálního. To je ovšem projevem přesměrování, nerovnoběžnosti, úchylky. Místo svádění, iluzí, kouzla, touhy a extáze nastoupila lhostejnost. Zatímco erotická přitažlivost vždycky pramenila z odlišnosti a z podivností, v současnosti staví na podobnosti. Tzv. osvobození ženy ve skutečnosti vedlo ke ztrátě sexuální iluze a sex byl odkázán na vědomou či nevědomou ekonomii. Nové a nové mašinky možná poskytnou libidózní transfúzi a perfuzi. Z extáze do metastáze.

 

Osudové ženy zmizely také proto, že už nejsou muži, kteří by se mohli stát jejich kořistí. Nástup tzv. harassmentu popírá, že úděl obou pohlaví je asymetrický. Ženy se zbavily prvku hysterie, který jim umožňoval vymyslet si toho druhého jako předmět touhy. Mužům se stalo totéž. Naprostým nesmyslem je předpokládat prvek násilí v každém projevu svádění, v projevu touhy. „Sexistická zblbělost, jež se domáhá práva po svém.“

 

Jsme přímo posedlí vyhlazováním všeho, co je jedinečné. „To horší spočívá v usmiřování všech antagonistických forem ve znamení konsenzu a stolní pospolitosti. Není třeba usmiřování. Je nutno střežit otevřenost alterace forem, nestejnost pojmů, musíme udržovat při životě formy neredukovatelného.“

 

Vztah k tělu

 

Jako bychom prováděli bílou magii při neustálém vylepšování našeho těla, ať už plastikou nebo bodybuildingem, když ze svého těla vytváříme fetiš, autistický kult. Konstruujeme dvojníka, ochranný krunýř fyzické i mentální totožnosti. Technickou extenzi člověka. O individuiích už se nedá mluvit. Vzorem hypersexuálního sexu je Madonna. Z touhy předvést všechny verze (perverze) sexu nakonec působí jako obraz frigidity naší doby. Hraje mnoho rolí, a to nejspíše proto, že nemá žádnou identitu. Umělý dvojník je příznačný pro pornografii, která nezachycuje pohanskou radost smyslů, ale je modelem společnosti bez sexuální diference, pouze předvádí anatomické a technické formy, znaky.

 

Ve skutečnosti žádná pornografie neexistuje. Protože ve světě, kde Cicciolina může být zvolena poslankyní, už dávno obscénnost prostoupila všechny oblasti. Travestovaný svět naší kultury je nemocný incestem, autismem, zdvojováním a klonováním. Na to není lék.

 

Nové oběti?

 

Dění kolem těla a touhy našlo svůj výraz v pornografii. Dění v zestejněné společnosti posílilo nenávist a pocit oběti. Zatímco by se dalo předpokládat, že bude vykořeněn rasismus, ve skutečnosti rasismus narůstá. Protože vládne všeobecná lhostejnost a jsme zaměřeni na svůj obraz, stali jsme se svým vlastním objektem péče, touhy i utrpení. Uráží nás jinakost, která indiferentní obraz našeho světa narušuje. Diskriminace, k níž paradoxně poté dochází, pramení také z citového ochlazení a z nutkání potřít někoho jiného – kdo se stává symbolem zla. Protože my Zlo pro svůj boj, pro rezervoár hodnot, nenacházíme jinde.

 

Přitom se také ale potřebujeme cítit jako humánní, ušlechtilé bytosti. Z toho důvodu pasujeme na oběti i ty, kteří se tak necítí. „Pod ekumenickým pláštíkem“ se angažujeme v soustrasti. Utrpení jiných se pro nás stává scénou a výhodnou surovinou. Neštěstí jiných se stalo předmětem podnikání. Jenom se trh vojenskoprůmyslového komplexu změnil v trh politicko-intelektuální.

 

Sarajevo devadesátých let nebylo ničím jiným než logickou fází Nového Evropského Řádu sledujícího Nový Světový Řád – s bílým integrismem, protekcionářstvím, diskriminací a dozorováním. „ Všechny evropské země směřují k etnickým čistkám. Taková je skutečná Evropa, potichu se vytvářející ve stínu parlamentů, a Srbsko je jejím úderným kopím… Toto je spuštěný program… Moderní Evropa se odškodní z vykořeňování muslimů a Arabů, jako všude, alespoň imigrovanými otroky… za tím se bude skrývat každá reálná operace, zajišťující… finanční příjem z duchovní skepse.“

 

Z niterné potřeby obohatit svou existenci o Jiné, o alteraci, a přitom pracovat na likvidaci Jiného, pramení náš pocit oběti tváří tvář skutečnému neštěstí, které o sobě nehloubá, ale prostě – je. Vznikla tak společnost obětování jako nejsnadnější forma alterace. Vyjíždíme za nešťastníky nejen kvůli alibi, nejen ze soucitu, ale hlavně, abychom nemuseli řešit svůj osud. Vyhledáváme ty, kteří potřebují zachránit, ale vyhledáváme je především kvůli sobě. Právem dávali mnozí obyvatelé Sarajeva najevo své pohrdání Evropou. Svobodní byli oni. Nelitovali se a konali, co bylo nezbytné pro přežití. Jinak se ovšem stali vykonavatelem evropských hanebností. Až z New Yorku sem cestovali zachránci, kteří nikdy nehledali cestu do Somálska, do Afghánistánu… Nejde nedělat nic? Ale na tom nestojí princip akce ani svobody. Na tom je postaven soucit – se sebou.

 

Největší omyl Západu je v tom, že humanitárně a solidárně obtěžuje, že přesvědčuje jiné o jejich utrpení, aby ve skutečnosti on od nich čerpal – jejich živou, skutečnou sílu. Tedy to, co jemu chybí.

 

Západ dospěl k nihilismu nejhrubšího zrna: pro žádnou ideu prý nestojí za to umírat.

 

Za tzv. respektem k životu se ale skrývá pohrdání. Za účast s postiženými a jinými vůbec schováváme tvář upíra. Je ukrytá i za podobnými prohlášeními, jako že prezidentem může být žena, homosexuál apod. Baudrillard nepochybuje o tom, že se jednou prezidentem stane slepý mongoloidní albín s rakovinou. Vždyť už byla jako Miss America zvolena hluchoněmá dívka…

 

Sociální nemocí se stal strach z choroby AIDS. Rozšířil se jako patetická reklamní nákaza, intoxikace zhoubná a vyděračská. Mentální AIDS podporují nejrůznější anonymní poradenské linky nepostrádající rysy pornografie a způsobující imunodeficit sociálního těla. Ale žádná z kampaní nevyléčí špatné kolektivní svědomí, jen povzbudí sebelítost a sebenenávist. Jenomže – demokratické vlády považují za samozřejmé, že ve společnosti převažuje stupidita, a jí přizpůsobují svou činnost a z ní těží. Tzv. politická korektnost představuje prominutí, vymazávání, rehabilitaci. Politické odškodnění negativních vášní. Také na řečové úrovni: colour people, disabled, sexworker… Nejde zde o zcela obscénní trik?

 

„… veškerá tato ochranářská a ochranitelská maškaráda se dostává na stejnou rovinu jako používání prezervativu. Mentální používání prezervativu, jistě, to znamená profylaktické užívání idejí a konceptů. A brzy se nebude myslet víc, než myslí kdejaký pesar. A na to všechno se jako kondom navlékne digitální obleček Virtuální Reality. Dnes svádíme jen díky prezervativu. On ji chce svést, ona odolává, on vytahuje svůj prezervativ, ona mu padá do náruče. Dříve se ještě svádělo erekcí, příště to bude protekcí.“

 

Nový morální řád staví na legitimazici nedostatečného a horšího. Rozšířila se viktimalita vzešlá z Lidských práv – jako jediná, funerální, ideologie. Není ani třeba hlubokých úvah, abychom pochopili, že člověk je neredukovatelný a nejednoznačný živočich a že z něj nikdy nevytvoříme racionální bytost, v níž by neexistovalo zlo.

 

Bojíme se krizí, ale krize jsou vždy lékem. Epidemie AIDS nás možná chrání před nespoutanou promiskuitou, terorismus nám může pomoci uchránit se před epidemií společenské shody – této leukémie společnosti. Není možné léčit zlo dobrem. Poslední životaschopnou reakcí na dokonalost západního systému je nenávist. Nenávist je ukryta i v těch národech, které se snažíme virtuálně vyhladit svou charitou. I v nich existuje alterace, která odmítá porozumění, a existuje v nich nepřizpůsobivost, s níž nelze vyjednávat. Postupně se prohlubuje příkop mezi singularitami (národy i vyloučenými skupinami) a západním světem. Roste touha po pomstě za úsilí zestejnit Jiné – a Jiní tak rozkládají Západ.

 

To píše rozhněvaný filozof Jean Baudrillard roku 1995 (!)

 

Zdroj: Baudrillard, Jean: Dokonalý zločin, Periplum, Olomouc 2001


komentářů: 26         Komentáře (26)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »24
xxx (neregistrovaný) 07.02.2017, 15:47:01
Má právo si splnit sen, je v textu:
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/428367-zena-s-ichtyozou-vyhrala-titul-miss-pensylvanie.html

Stella
23
Stella 24.01.2017, 22:15:07
Ad 22.
Já se tomu musím už smát. Připadá mi to jako taková civilizační, promiňte výraz, rozežranost.
Nadrobili jsme si nadšeně, teď se topíme v hromadě balastu a nevíme, jak se vydrápat ven.
Jak jsme tady debatovali nedávno: vypnout!
Nečíst, naslouchat, potichu, soustředěně.


22 O desinformacích (2 Stella)

Stella
21
Stella 24.01.2017, 17:02:50
St. Kocour:

Klaus, viz komentář 2 - o diktatuře dobra - jako u výše uvedeného B..
Ta Žáčkova báseň je dobrá a potřebná.

Sledovala jsem během inaugurace a protestů CNN i BBC. Ty miliony nic nezapalovaly, ale výtržníky reportéři vyhledávali. S úspěchem - ti se najdou vždycky.
Byl - li někdo zvolen, musí počítat s tím, že ani jeho nebudou mít rádi všichni (zvlášť pokud vystupuje nedůstojně a jeho veřejná argumentace je Jedna paní povídala) a že ne všichni scvaknou paty. To by se vývoj zastavil.
Vláda bez vize - to je hodně špatné, kdekoli.
Řešení složitých problémů škrtem pera a podpisem
se nikdy neosvědčilo. Maximálně pro danou chvíli.

Těm namyšleným chlapíkům o žádnou demokracii nejde, v cézaropapismu už vůbec ne.

Zastanu se neziskovek. Neodčerpávají,pokud vím, veřejnou pokladnu takovým způsobem, jako zde např. hokejisti dotovaní desítkami milionů, a užiteční komu? Divákům?
Tzv. sluníčkáři - to je velice různorodá sféra!
A kdo že s tím pojmem přišel?

Atd. atd.. Světlonoši, vyžeň nás. Zkazíme ti peklo.

20
xxx (neregistrovaný) 24.01.2017, 16:44:38
Zkouška - smazal se mi komentář.

19 To Stella
Starý kocour (neregistrovaný) 24.01.2017, 15:02:25
Nejsem ani na jedné straně, ale na té sluníčkové ještě méně než na té druhé. Nepodléhám propagandě - aspoň se o to poctivě snažím.
Nicméně: Podle stále platného volebního systému velkohubý Donald T. prostě vyhrál. Tečka. To, že demokraté nejsou schopni nabídnout ani pravdivější (uskutečnitelnější) ideu budoucnosti ani nemají člověka, který by ji dokázal "prodat" asi Trump nemůže - Putim tím méně.
Normální by bylo prostě počkat ty čtyři roky a nabídnout Americe něco realistického. Rozbíjení výkladů a zapalování aut - to je způsob boje slabších.
Jenže: vidím paralelu s našimi "sluníčky", multuikuturalisty a genderovými bojovníky. Je tam té falše daleko víc než na druhé straně. Ale píšu právé o tom článek tak tu nebudu plýtvat svými argumenty. Teď jen jeden pohled na ony kryptolevicové bojovníky:
https://www.novinky.cz/komentare/427170-komentar-k-cemu-jsou-holky-na-svete-vaclav-klaus-ml.html


Stella
18
Stella 24.01.2017, 10:39:47
Ale ohlas slušný u obou. Ono má vždycky větší úspěch, když grafika víc souzní s textem. (I u Námořnické. Ale ty vzteklé perníky také odpovídají zpívanému.

Lucifer
17
Lucifer * 23.01.2017, 23:28:56
Z mého nostalgického pohledu je tohle ještě o kapku lepší:

https://www.youtube.com/watch?v=2WN5mfeIiwQ

Zamilovaný

Lucifer
16
Lucifer * 23.01.2017, 23:10:09
[12] No jo... tolik let už od té chvíle uplynulo... docela mě překvapilo, že jsem něco takového doplnil takovými obrázky... asi jsem měl zvláštní vize.. no jo.. a místo toho začíná čtvrtá perníková válka... Nevinný

Stella
15
Stella 23.01.2017, 23:01:24
S druhým vaším komentářem St. Kocoure, velmi nesouhlasím. Protože to pak vidíme jen to, co vidět chceme. Já tam zase vidím myslící lidi, kteří se nedají ukřičet nějakým velmi prázdným, velkohubým fanfarónem a opít rohlíkem. A už vůbec nepřicházejí v úvahu rodiče píšící transparenty!
Frustráty zase já vidím na opačné straně.

Jinak jsou B. názory velmi polemické. Ono jde o to, že se čas od času (jak správně píšete,
v dějinách je to obvyklé) pohybujeme od zdi ke zdi. A i ten filozof zobecňuje pod vlivem nejnovějších událostí. Velmi často z touhy známé u všech, kdo se chtějí zviditelnit: z touhy odlišit se, popřít druhého.

S nadosobními ideály je to velmi, velmi těžké.14 Moderní doba 2...
Starý kocour (neregistrovaný) 23.01.2017, 22:00:56
Dovolím si dokončit mnyšlenku:
¨
Podívejte se někdy na záběry, jací lidé protestují proti Trumpovi a Zemanovi, proti Orbánovi atd. Děti s transparenty, které jim psali rodiče, typičtí "mladí intoši" a typičtí frustráti. Nehezké dívky a ženy, muži, kteří už podle vzhledu nebyli nikde jinde úspěšní.
Stačí se podívat na fotografie a číst jim chvíli ve tvářích a výsledný dojem integrovat, způměrovat. To nejsou skutečně úspěšní lidé. Ti lidé si na osobní úspěch jenom hrají a ve skutečniosti se bojí okamžiku, kdy se začne říkat vlastenec, patriot, podnikatel, intelektuál a filosof těm lidem, kteří si to zaslouží. Kdy to nebude nálepka, nadávka, odsudek. A budižkničemům, příživníkům a nemakančekům se nebude říkat "aktivisté" a "bojovníci za práva". Jakákoliv - hlavně aby tam nebyly vyjmenopvány i povinnosti.

Říká se, že žijeme v době "post-pravdivé". Ano, je to tak. Informace dostáváme nezaručené, když se pídíme po zdrojích zjistíme mnohé lži, ale pravdy se nejsme schopni dopátrat.
Ale aspoň bychom si měli v hlavě škrtat prokázané lži a pamatovat si, kdo je pronáší. Před 25 lety to uměla většina obyvatel Kotlinky. Je třeba si tu schopnost obnovit a naučit to i mladé.

13 Moderní doba...
Starý kocour (neregistrovaný) 23.01.2017, 21:59:13
K \"nihilismu nejhrubšího zrna\": pro žádnou ideu prý nestojí za to umírat.
Já nevím, co je na tom sdělení špatného. To přece NENÍ nihilismus. Umírat pro jakési ideje, které nám přikazují věřit něčemu a s nasazením vlastního života to prosazovat, uskutečovat? PROČ, PROBOHA!?

Když to tak vezmete kolem a kolem - co jiného byl komunismus, fašismus, před tím křesťanství toho nebo onoho ritu, islám - a ten je dneska na postupu právě tou myšlenkou, že jejich ideologie (náboženství?) prohlásí muslimy za pány světa a nemuslimy za jejich otroky? A po smrti vám slibují ráj a dvaasedmdesát panen. A ten člověk jde a odpálí se v kavárně...

Nebo prohásí Němce za vyvolenou rasu, nadlidi - a ostatní za jejich otroky? Totéž křesťané ve středověku atd, atd. Římané a Barbaři. Komunisté v CCCP. Trochu se přece rozpomeňte na dějiny světa.

Jedině obrana(!) stávajícího stavu, svého světa je natolik důležitá, že je obětování života pro společnost přijatelné. Je to přírodní zákon. Obětujhí se včely při napadení úlu, kočka, když kdosi zaútočí na jeji koťata, obětuje se téměř jakákoliv zvířecí matka, aby ochránila svá mláďata.

K dekadenci: Dochází k záměně významů slov, přehodnocování priorit a cílů. Myšlenek, které pak odporují přírodním pořádkům. \"Dobroserství\" na úkor vlastní komunity, homosexualita, transsexualita, popření úlohy rodiny a obce.

Trapná věc, opakuje se v čase ve vlnách. Typicky v době blahobytu. Zánik starého Říma, který se učí na základní škole. To, že mladí často nevidí zřetelnou paralelu s dnešním světem je smutné. Málokdo jim to minulé připomíná - jen ti \"zpátečníci\", kteří zažili i jinou dobu. Učí se ještě vůbec dějepis?

To, že mladí už nevnímají, že někdo nechává \"zvolit svého koně za senátora\" je velmi smutné. Pozměněnými významy slov se dostává podvědomí lidu (populace) do zvláštního úhlu pohledu na svět. Jakýsi zpěvák Justin Bieber prodává své auto a je z toho slavnost, která se probírá ve všech možných sdělovacích proředcích. Adorace hvězdiček. Neurčitost. Conchita - zpěvačka s plnovousem.
Nesmyslná adorace i dříve, nadšení diváci se zapřáhli do kočáru místo koní a odtáhli slavného skladatele z divadla do hotelu. (Nebo to byl J.W. Goethe?)


Stella
12
Stella 23.01.2017, 21:57:49
Perníková válka- tohle se čertovi povedlo:
https://www.youtube.com/watch?v=qZIXuUw-8Mg

«     1    2   »