Nemohu jinak (Nad Martinem Lutherem)

rubrika: Pel-mel


Také znáte lidi, kteří nepřemýšlejí o tom, jak by se nastalá situace mohla vyřešit, ale ze všeho nejdřív je zajímá, kdo za to může? Obvykle vyvolají hádku, z níž vyplyne, že oni jsou ti spravedliví, a kdybys neříkala tohle, tak já bych ne- tamto. Tak získají čas a hned jsou snáze z obliga a řešení ponechají těm druhým – těm viníkům. Hledání příčin katastrof ale není vždycky totožné s hledáním východiska k nápravě. V historickém měřítku se stalo zvykem svádět vinu za krizi současného světa (Kdy krize nebyla?) na protestantismus a na osvícenství. Docela pohodlné!

 

Stella


Odvaha k vlastní cestě

 

Při četbě životopisu prvního představitele reformace Martina Luthera musí člověka napadnout, jak dlouho trvá, než se nějaký nový názor, nová myšlenka, prosadí. Než přestane být považována za kacířství či aspoň za krajnost. Jan Hus měl předchůdce ve 14. století, ale až on se stal pro papežskou církev (která byla i jeho církví) skutečně nebezpečným. Otevřenou kritikou podloženou životní praxí i způsobem teologické argumentace. Martin Luther, který se narodil roku 1483, tedy sedm desetiletí po Husově smrti, zprvu nevěděl, že hlásá stejné myšlenky, jako před ním Jan Hus. Když mu pak vyčítali, že se heretikovi Husovi podobá, teprve jeho spisy prostudoval a sám uznal, že je tomu tak. Za kacíře byli ovšem prohlášeni oba, oba byli exkomunikováni a spisy obou se veřejně pálily.

 

Sto let po Husovi byl Luther uznávanou autoritou a už se nebál upálení. Doba dozrála a už měl za sebou mocné přímluvce a širokou podporu. Při úvahách o odvaze myslitele, schopného postavit se proti všem, se možná málo připomíná, že nejen husité, ale také Luther očekávali brzký konec světa a příchod božího království. Také (ne výlučně) z představy o životě věčném a spravedlivém tedy pramení jejich osobní odvaha.

 

Martin Luther byl člověk vnitřně svobodný. Studiem Bible si sám vymezil hranice území, na němž se může bezpečně pohybovat. A tam byl neotřesitelný. Chráněný před útoky, jichž zažil mnoho. Byl k obraně vybaven přísnou domácí výchovou (tělesné tresty, nekompromisní poslušnost) a vzorem svých rodičů. Přestože nebyl nikterak zcestovalý (jedna cesta do Říma, jinak – Erfurt /tehdy 20 tisíc obyvatel, 36 kostelů a všechny tehdy existující mnišské řády/, Kolín nad Rýnem, Wittenberg, Worms…) měl Luther výhodu v tom, že jej s moderními myšlenkami seznámili samostatně myslící a odvážní učitelé. Jeho přítelem byl také např. Erasmus Rotterdamský.

 

Lutherův otec se vlastní pílí vypracoval ze selského syna přes havíře až po mistra a nájemce huti. Byl nesmírně hrdý na synova studia a po synově promoci na erfurtské univerzitě mu začal vykat. Jakkoli syn patřil kdysi ke studentům, kteří museli zpěvem pod okny žebrat o almužnu. O to hůře nesl otec fakt, že se syn rozhodl vstoupit do řádu, k augustiniánům.

 

Volba těžšího

 

Toto rozhodnutí nejspíš překvapilo i samotného Luthera. Martin Luther totiž studoval velmi opravdově a do hloubky Písmo svaté a trápil se strachem z předurčení, z božího trestu, topil se ve stavech úzkosti a podroboval se časté zpovědi. Za rozhodnutím odejít do kláštera pak stojí náhoda. Když cestou z Erfurtu vedle Luthera udeřil blesk, ve smrtelném úleku mladý Luther slíbil sv. Anně, že přežije-li, stane se mnichem. Po úvahách, nakolik je takový slib závazný, došel k závěru, že jej musí splnit.

 

Nalezl tedy boží milost podle svých představ. Ale neustále sám o sobě pochyboval, stále se podroboval různým zkouškám, cítil, že je zde něco proti jeho přirozenosti, že to boží milost může kdykoli přijít a bude potrestán a zavržen. Až se dostal do stavu existenciálního zoufalství, jednoho ze zdrojů reformační teologie. Intenzivně studoval Bibli (jako zdroj meditace, nikoli poznání) a zaujalo ho učení sv. Augustina. Už jak mladý doktor teologie (spolu s titulem získal právo veřejně obhajovat vlastní názor) se zúčastnil ve vlastním řádu sporů o to, jak přísně se musí dodržovat řehole. Spor měl rozhodnout generál řádu v Římě. Do Říma tedy vyslali staršího mnicha, kterého vyprovázel mladý Luther. Mladý mnich nebyl ani trochu Itálií nadšen a zarazilo jej ledabylé vykonávání bohoslužeb a laxní, povrchní přístup italských kněží k svatým věcem vůbec.

 

Ve třiceti letech Luther našel smysl života ve studiu Bible s cílem vyjasnit podstatu víry a boží spravedlnosti. Brzy dospěl k tomu, že boží slovo nemá vést k úzkosti. Naopak, má člověka osvobodit. Bůh, člověk a svět nejsou veličiny samy o sobě, ale vztahují se k sobě. Jedno (jednoho) bez druhého nepochopíme, ani je odděleně od sebe nemůžeme studovat. Každá z těchto veličin se realizuje skrz druhou a třetí.

 

Převratným pro další vývoj se ukázala být Lutherova účast ve sporu o odpustky, o tuto praxi táhnoucí se od 11. století. Arcibiskup Albrecht z Mohuče, který podporoval svatopetrské odpustky (zdroj peněz pro stavbu svatopetrského chrámu), obdržel od Martina Luthera roku 1517 dopis s připomínkou odpovědnosti za věřící a s 95 tezemi o odpustcích. Na rozdíl od jiných dobových kritik této neblahé praxe Luther spojil otázku „úřední“ možnosti vyplatit se z hříchu s otázkou autority církve a papeže: papež nemůže být článkem mezi člověkem a Bohem, lidé se nemají bát trestu, ale hříchu, pokáním je celý život, projevem víry je způsob života – pokání tedy nemůže být výkonem církve.

 

Lutherovy názory měly také díky možnostem knihtisku obrovský ohlas. Musel ale počítat s tím, co následovalo: výslechy, disputace, pálení spisů. Luther v jednom sporu prohlásil i to, že se církevní koncil může mýlit, jako se mýlil v případě Jana Husa. (O Jana Husa se Luther začal podrobněji zajímat až po disputacích, ve kterých s ním byl srovnáván. O sto let později dospěl ke stejným závěrům…) Představitelé jednoty bratrské byli Lutherovým učením nadšeni a navázali s ním kontakt. Čeští bratři souhlasili i s tím, že člověk nemá myslet pouze na vlastní spásu. Jeho skutky se mají dít ve víře v Boha, člověk se má realizovat v nezištné pomoci druhým. Nakonec byl Luther roku 1520 prohlášen za kacíře a roku 1521 nad ním ve Wormsu byla vynesena říšská klatba.

 

Tzv. svoboda svědomí jako počátek nové doby

 

Právě Lutherovým vystoupením na říšském sněmu ve Wormsu začala nová historická epocha. Martin Luther razil pojem „svoboda svědomí “. Nechápal ji jako absolutní právo člověka chovat se podle vlastních představ, nechápal svobodu svědomí jako morální pojem, ale jako pojem teologický: kdo sám sebe sváže s Bohem (tedy ne s ďáblem), stane se svobodným. Osvobozeným od všeho, co jej Bohu vzdaluje. A protože se Luther drží božího slova, může se postavit proti církvi a proti papeži. Argumenty protivníků stavěly na tom, že člověk je sobecký, tudíž správnou cestu mu pomůže najít jenom církev svatá. Ovšem podle Luthera je lidská vůle zcela svázaná vztahem k Bohu (ne k církevní instituci). Ale ve věcech světských má člověk naprostou svobodu se rozhodovat. Poslední Lutherův výrok na koncilu prý zněl: Zde stojím, nemohu jinak. Bůh mi pomoz, amen.

 

Lutherovo učení si našlo obrovské množství stoupenců a začalo žít vlastním životem, i když byl Luther sám internován. Rozhodně nezahálel, naopak usilovně pracoval. Zabýval se mimo jiné překlady, jež chápal jako formu výkladu. Měl mimořádný cit pro slovo, a tak svými překlady (Bible i Ezopovy bajky) přispěl k vyšší úrovni němčiny. Luther zavedl nový způsob konání mše. Vyjadřoval se také teoreticky a přispěl i konkrétními radami k otázce vzdělání a školství. Neblaze ovšem vystoupil během selských válek a zarážející je jeho neskrývaná nenávist ke všemu židovskému. O tureckých vpádech psal a hovořil jako o duchovní zkoušce před koncem světa.

 

Nic není definitivní, pokud tomu tak nechceme sami

 

Po lidské stránce je zajímavý vývoj jeho osobního života. Do roku 1525 byl Luther členem řádu, ale téhož roku se oženil s bývalou jeptiškou. Jeho žena, Katharina von Bora, vstoupila v šestnácti letech k cisterciákům. Když se s dalšími dvanácti jeptiškami doslechla o Lutherově učení, zatoužila z kláštera utéci. Luther spolu s přítelem zorganizovali únos jeptišek o Velikonocích roku 1523 a s velkými potížemi zajistili uprchlicím také ubytování. Katharinu si Luther vzal sice bez lásky, ale jejich manželství bylo krásné a spokojené. Slavný Martin Luther se vůbec nebránil pomáhat ženě při práci s dětmi a také si s nimi hrál.

 

Luther totiž dospěl k názoru, že lidskou sexualitu řídí Bůh, a proto je manželství požehnaným stavem. Mnichy a jeptišky povzbuzoval k opuštění kláštera. Nezříkal se ani dalších pozemských radovánek. „Žeru jako Čech a chlastám jako Němec,“ psal své ženě, která uměla vařit výborné pivo. (Tady je zapotřebí dodat, že Jan Hus zcela v duchu Bible považoval ženy za méně důstojné bytosti. Byly přece stvořeny z mužské kosti – z boku. Zaujímal k nim shovívavě otcovský vztah. Hus chápal manželské povinnosti, také v církevním duchu, jako svátost, jako povinnost, která rozhodně nesmí být spojena s prožíváním slasti. Zato Luther měl z manželského života potěšení.) Myšlenku na vlastní smrt prý Martin Luther zlehčoval a vyjadřoval se o jejím příchodu s humorem.

 

Po Lutherově smrti začala vznikat různá protestantská společenství a nové, reformované církve. Jednota bratrská ovšem zde byla už dávno… Pro všechny reformované církve (luterská, kalvínská, metodistická) se od roku 1653 užívá pojmenování „evangelické“. Dobrou i neblahou stopu zanechal v dějinách Jan Kalvín (přísným učením o nezvratné předurčenosti, odmítnutím radovánek, přísnou pracovní morálkou, upalováním čarodějnic, odmítnutím šperků – proto začali švýcarští zlatníci vyrábět hodinky).

 

Protestantství (širší pojem než evangelictví) položilo základy nové společnosti založené na velkém pracovním úsilí, na podnikání, na odmítnutí prostředníka mezi Bohem a člověkem a na novém pojetí svobody jednotlivce.

 

Zdroj: Beutel, Albrecht: Martin Luther (Uvedení do života, díla a odkazu), Kalich, Praha 2017


komentářů: 29         Komentáře (29)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

30
G (neregistrovaný) 07.06.2018, 08:18:40
Hle, půl miliardy mladá evoluce v praxi >>

https://zpravy.idnes.cz/zkamenele-otisky-koncetin-cina-dmr-/zahranicni.aspx?c=A180607_060801_zahranicni_jumi

Tak ti nevim, Kadle, koupíme to uhlí hnědý, nebo zas to černý...
GM lenoši zachumlaný, za chvíli vás prej udeří vedra, tak šup, šup, ke strojum. Já už hodinu odpočívám po uloveným mamutu(25kg). Malej, ale náš...

29
xxx (neregistrovaný) 06.06.2018, 22:47:18
Krásné je žít! Mrkající

https://www.youtube.com/watch?v=JnuxhZ58IvA

Lucifer
28
Lucifer * 06.06.2018, 22:46:55
Uriah Heep - Look At Yourself
https://www.youtube.com/watch?v=SPIK9wUXogo
Nevinný

Lucifer
27
Lucifer * 06.06.2018, 22:32:17
Jak snadné je žít

Uriah Heep - Easy Livin' Live
https://www.youtube.com/watch?v=m4o--q6xuvs

naživo Úžasný

Stella
26
Stella 06.06.2018, 22:31:15
19
G, nedělejme závěry, myslím že nejde o mnoho.
Nechme téma usnout.

Je mnoho společenství:
http://www.sdb.cz/kdo-jsme/

Lucifer
24
Lucifer * 06.06.2018, 22:23:34
Už jsem nakoukl a knihu se pokusím zakoupit

Dík G za upozornění

Uriah Heep - Wizard

https://www.youtube.com/watch?v=u0iuaxvkXv4

23
G (neregistrovaný) 06.06.2018, 22:10:14
Upgrade

https://books.google.gr/books?id=JbxTBAAAQBAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=v%C3%ADra+a+modern%C3%AD+technologie&source=bl&ots=0VqYZzQE9f&sig=DCbPH2K2msg0hrOhIx1QSJU2mTc&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjsiLiO5b_bAhUlxaYKHUKiClw4ChDoATAIegQIBRAB#v=onepage&q=v%C3%ADra%20a%20modern%C3%AD%20technologie&f=false

Asi tahle šílenost v cz neprojde, ale zkuste strýčka " Termodynamika prokazuje podvodnost evoluce.
Nejde mi zkopčit.
Moc zajímavé čtení (kniha)
Která se jmenuje Zhroucení evoluční teorie a je v cz k mání. Zdravím tímto Máni a fakt šlus dnešní osvěty.
Ta kniha je nic proti ničemu s zdá se velmi fundovaně a čtivě napsaná.

22
G (neregistrovaný) 06.06.2018, 21:57:22
https://books.google.gr/books?id=JbxTBAAAQBAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=v%C3%ADra+a+modern%C3%AD+technologie&source=bl&ots=0VqYZzQE9f&sig=DCbPH2K2msg0hrOhIx1QSJU2mTc&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjsiLiO5b_bAhUlxaYKHUKiClw4ChDoATAIegQIBRAB#v=onepage&q=v%C3%ADra%20a%20modern%C3%AD%20technologie&f=false

Asi tahle šílenost v cz neprojde, ale zkuste strýčka " Termodynamika prokazuje podvodnost evoluce.
Nejde mi zkopčit.
Moc zajímavé čtení (kniha)

Lucifer
21
Lucifer * 06.06.2018, 21:38:18
Ještě jedna retrospektivní

Mňága & Žďorp - Nedotýkej se mě!
https://www.youtube.com/watch?v=yRI2rQ0Ah8s&t=37s

Lucifer
20
Lucifer * 06.06.2018, 21:31:30
Vlasta Třešňák - Malá pornografiáda s markýzem de Sade a Budulínkem

https://www.youtube.com/watch?v=YrbjlH9TBLo

Zamilovaný

19
G (neregistrovaný) 06.06.2018, 21:00:37
[14] Ano, uhádl. ...další...
Jj, jsme jen mario neti, všichni!
Kdo by to řekl.
Experiment Earth!
Dixi
[16,17] Zajímavé odkazy.
Neznal. Dík.
[18] Není zač. Bude reciprocita? Z toho za Tebou? Nespěchej, ta volba je Tvá, a já DDD, páč jsem toho na dnešek při tom netovym NČ rámusu moc nenaspal...brou a sfswdr Nevinný Ahoj Ospalý

Stella
18
Stella 06.06.2018, 20:37:12
Dík, G.
Budu přemýšlet. Něco málo mám za sebou.

17
xxx (neregistrovaný) 06.06.2018, 20:33:44
Terciáři:
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_%C5%99%C3%A1d

16
xxx (neregistrovaný) 06.06.2018, 20:31:41
Víra a moderní technologie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul%C3%ADnsk%C3%A1_rodina

15
G (neregistrovaný) 06.06.2018, 20:29:55
Bylo takové to typicky kotlinkovské podzimní mlžno, dohlednost tak 500m, ale další svědky nevylučuju-jenže-domluv se ve věku 11 let...
Navíc jsem byl \"vázán\" jakousi mlčenlivostí, do doby než to Oni \"povolí\"...
Strach není to přesné slovo, spíš bojácný, pokorný údiv...
Sled událostí na přelomu r.94/95:
11/94 - koupě MC - M.O. TSoDE, a přečtení angl.textu na obalu (C60, W6,viz úsek překladu na ND,s.34,PP)
12/94-Koupě MC Nevermind, Kurt, překlad textu tamtéž)
Předvánoční přehlídka dovedností SOU Terezín, kam pozván coby kameraman.
25.12.94 - nález 5tis
v ledvince v 20cm vrstvě sněhu před bydlištěm,dal dětem k vánocům.
4.1.95-\"telefonát\", NE3K s kamerou.
26.1.95-Odlet do Indie z Frank.o.M. do New Delhi.
17.1.95 Přelet z Trivandrumu do Colomba.
19.2. Předání(sedíce oba na studených schodech v Leslie Housu) nastydlému A.C.C, s komentářem, co se mi\" poštěstilo, a domluva o dalším setkání na 22.2.95.
22.2.95.- snaha o vrácení kazety-na celéS.L.nesehnal u přatel jedinný přehravač na video8.Má rada obrátit se na nedaleké, též Barnes Place japonskou amb. úspěšná, s tím, ať tu kazetu považuje za osobní dar, bez nutnosti vrácení (v česku 2 stříhlé kopie, zde GR nestříhlá).
Po skonu A.C.C.(oznámen dopisem R.d.S sem do GR s asi 2 měs.zpožďením, již jsem věděl z www, můj telefonát na soukr.tf.R.d.S, a ujištění, že kazetu má on...na Filípínách/Indonesii.
Dosud.
Proč zrovna A.C.C.?
Víš o někom povolanějším?
Perlička na závěr: Z rozhovoru později, po zhlédnutí, při třetí, nejdelší, návštěvě v jeho pracovně, na mne šibalsky pohlédl, a já se poté dozvěděl, že nejsem zdaleka první, kdo mu podobné svědectví poskytl...
Jenže - slovy Spielbergova protagonisty - \"Jsi připravena?\"\" Ne, nejsem\", dokážeš si představit, co by zveřejnění znamenalo pro církve? Nejen křesťanské? A rozvrat není kýžen...
Tož tak, na vysvětlení, přeju hezký večer, a raději moc nekoukej z okna... Smějící se

«     1    2   »