Evangelium podle Matouše

rubrika: Filosofický koutek


Nedlouho poté, co jsem zde vypustil druhou část věnovanou filosofii vína, se v komentářích začalo objevovat slovo Bible. Vzpomněl jsem si, že zhruba před dvěma lety jsem z internetu stáhl její nejmodernější český překlad. Bible se skládá z dvou nepříliš kompatibilních spisků: Starý zákon, který představuje sbírku posvátných židovských knih; a Nový zákon, což je soubor 27 knih, jejichž obsahem je působení a kázání Ježíše Krista. Do Bible jsem nakukoval už od dorosteneckého věku, ale jelikož se vždy jednalo o často hodně stará česká vydání, připadal mi její text poněkud toporný a nestravitelný. Starý zákon na mě navíc působil z přírodovědného hlediska značně nevěrohodně, z hlediska humanistického příliš krutě. Nový zákon je ve skutečnosti o něčem úplně jiném. Výše zmíněná nová česká verze, šitá na míru 21. století, je mnohem čtivější. Podnícen jsem znovu do ní nahlédl, Starý zákon prolistoval s úsměvným nadhledem a začal se detailněji zaobírat Novým zákonem. V hlavě mi postupně začala klíčit myšlenka, že bych zde z něho mohl něco předložit, k čemuž mě podněcovala jakási souvztažnost s Hamvasovou Filosofií vína. Napadlo mě, že by to mohl být svým způsobem jiný úhel pohledu na totéž. Kupříkladu nepřehlédnutelná podobnost mezi farizeji a puritány, atp. Následující text představuje výňatky z Evangelia podle Matouše, převzaté doslova a do písmene z uvedeného Zdroje.

 

Lucifer


Blaze vám

 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit:

„ …

Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně….

Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

 

Skrytá zbožnost

 

„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.

Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.

Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:

Otče náš, který jsi v nebesích,

ať se posvětí tvé jméno!

Ať přijde tvé království!

Ať se stane tvoje vůle

jako v nebi, tak i na zemi.

Dej nám i dnes náš denní chléb

a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás do pokušení,

ale vysvoboď nás od zlého.

Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“

 

Bůh, nebo mamon?

 

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?!

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

 

Nemějte starosti

 

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?

Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“

 

Jak chcete, aby se chovali k vám…

 

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.

Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?

Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.“

 

Co je snadnější?

 

Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města. Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny.“

Někteří znalci Písma si řekli: „Ten člověk se rouhá!“

Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: „Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,‘ anebo: ‚Vstaň a choď‘? Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ – tehdy pověděl ochrnutému – „Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“

A on vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc.

 

Nové víno

 

Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: „Pojď za mnou,“ a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky.

Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky?“

Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.‘ Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.“

Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. „Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?“ ptali se.

Ježíš jim odpověděl: „Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit.

Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů, a tak se obojí zachová.“

 

Můžete pít můj kalich?

 

Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: „Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen.“

Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla se mu a o něco ho prosila.

„Co chceš?“ zeptal se jí.

Odpověděla: „Řekni, ať tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“

„Nevíte, o co prosíte,“ řekl jí na to Ježíš. „Můžete snad pít kalich, který mám pít?“

„Můžeme,“ odvětili.

Na to jim řekl: „Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po mé pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec.“

A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: „Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

 

Zdroj: Bible – překlad 21. století [vedoucí projektu Alexandr Flek; odborná spolupráce Jiří Hedánek, Pavel Hoffman, Zdeněk Sýkora], Biblion, Praha 2009


komentářů: 28         Komentáře (28)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

29
Gogo (neregistrovaný) 07.03.2019, 19:41:44
Kolik nových oparů(na rtech) bude zaznamenáno na kavalské dermatologiji letos?
Typňete si... »

https://youtu.be/IKZ3w75KQhA

Mozajka z pozlacených fragmentů, znázorňující výjev z kavalského pobytu páji je u kostela sv.Mikuláše Překvapený , byla zde již prezentována...


28
Gogo (neregistrovaný) 07.03.2019, 18:25:45
První vejlet Pájůf ->
Kavala+Philipi!!!
1.křest na svjetě!!!
Pětkrát arestován, a bylo to marný a marný, nedal si pokoj a nedal, ábr ty konce >

https://www.jenprocestovatele.cz/po-stopach-apostola-pavla-v-recku-zavreli-ho-hned-po-prvnim-krtu/

GE

Lucifer
27
Lucifer * 07.03.2019, 17:50:02
První křesťané svatého Pavla

https://www.youtube.com/watch?v=pxMPeNx2W9Q

Lucifer
26
Lucifer * 05.03.2019, 21:29:01
Tak jo, jdu spát, zítra vstávám s Jitřenkou

https://www.youtube.com/watch?v=Hu5Ns0e2a7Q

https://www.youtube.com/watch?v=m476qv7IONo

Ospalý

25
xxx (neregistrovaný) 05.03.2019, 21:19:02
Kód byl krásný dokument na Spektru.
https://tv.seznam.cz/program/7305190

Máš to, Jitřenko těžké! Navíc, má-li být Satan na úrovni Boha.

Autor toho článku z 24 zdůrazňuje, že věří v anděly atd.!
Pokud jde o překlady, má pravdu. Ona je to všechno tichá pošta.

Lucifer
24 Lucifer=Ježíš?
Lucifer * 05.03.2019, 20:46:41
Lucifer jako omyl křesťanských komentátorů Bible?

https://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=245909

Nevinný

hoff72
22
hoff72 * 05.03.2019, 20:17:39
Popeleční středa se týká Velikonoc, tedy hlavního křesťanského svátku, vlastně toho jediného důležitého (pro katolíky a pro některé křesťany). Pro zbytek populace je to celé kravina.
Pokud se podívám na svůj, desítky let proběhnuvší, vědomý život v těle, katolického Boha, Ježíše Krista, katolické a muslimské a šintoistické a buddhististické zázraky tam nevidím. Stvořitele naopak vidím všude kolem a každým kouskem vzdělání a zkušenosti jest potvrzován (myslíme samozřejmě jeho fikci, nutnou). Jen mi to nějak neimplikuje jakékliv náboženství, evangelium dle Šejtána či jakékoliv jiné blbosti bez vázanosti s logikou a běžnou zkušeností. Kvantová fysika a relativistická fysika (tedy modely, které fikci Stvořitele obsahují)jsou plně akceptovatelné a celkem praktické modely světa, dle kterých se mnohé obyčejno koná a funguje. To náboženské výmyslo (sic) nefunguje vůbec.

21
xxx (neregistrovaný) 05.03.2019, 19:19:35
19, 20
Proč si nad tím lámete hlavu! Hlavy. Moje hloupost:
byla to reakce na 10. Velkoryse jsem přehlídla další komentáře a šup - další.
My - to jako znamená lidi.

Géčko, Géčko!!! TY! Píšeš o nesrozumitelném šifrování???? Jen počkej! Jú. Hele. Bum.

Téma jen tak neopustíme. Však ještě uvidíte.
A zítra bude Popeleční středa.
Čas k rozjímání o podobném.
Ahoj

20
Gogo (neregistrovaný) 05.03.2019, 17:11:14
Taky sem tu[17]nepochopil, očom je řeč, komu určeno a na co vlastně reagováno... Nerozhodný
Stellí, já vím, to kódování je děsně nakažlivý, ale zkus to něgdy prosím vysvjetlit, jů...

19 17 xxx
Zuzana (neregistrovaný) 05.03.2019, 16:02:58
Nerozumím otázkám, ani komu byly určeny, kladu tedy další. Kdo je to my? Kdo
potřebuje na všechno odpověď?
My klademe špatně otázky? Já sem tam ano.

"Odpověď často vyvolá další otázku."
To je imho noumálni.;)

Zatím trvám? Usmívající se na své inklinaci k deismu, která podává mne nejsrozumitelnějši
'vysvětlení'. Nebo osvětlení. Tak jsem to zatím vnímala a dal vnímám.
Odkazy jsou zajímavé, ale...??? ;) Úžasný Zatim díky.

A imho - Bůh je termín, záleží na tom, co si kdo pod tím termínem představí.

Budu se k tomu vracet, nekamenujte mne, když to uz bude 'over', 'outdated' and so on...
Dlouhý vedeni to vyžaduje, though. Úžasný


18
Gogo (neregistrovaný) 05.03.2019, 14:41:12
Ňáko chcíplo zde, tak jukňete na apdejtink evangélijí, mócinky zajímavá fAKTA, která dosud nebyla publikována, a vzbuzují(i můj)údif »

https://youtu.be/kzd5TWkMNUQ

GA do veder

17
xxx (neregistrovaný) 05.03.2019, 08:40:43
Ano, jenomže my potřebujeme zkrátka na všechno odpověď. Tak třeba i personifikace.
Možná klademe špatné otázky. Když je pak ve skutečnosti výsledkem to, že odpověď vyvolá další otázku.

Lucifer
16
Lucifer * 04.03.2019, 22:29:47
Evangelium podle Jidáše

http://jdem.cz/evtbm3

http://gnostica.sweb.cz/jidasovo_evangelium.pdf

Nevinný

Lucifer
15

Lucifer
14
Lucifer * 04.03.2019, 22:09:54
A co třeba Bokononismus nebo Jediismus

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bokononismus

Vonnegutova Kolíbka aneb Jak zničit svět rychle a snadno bez pomoci božské osoby
http://jdem.cz/evs7j6

https://ikaros.cz/posvatne-texty-nova-nabozenstvi-a-kravi-buu

Mrkající

«     1    2   »